Säännöt

Alla olevat säännöt on hyväksytty HPSH:n vuosikokouksessa 22.2.1999.
7§ muutos hyväksytty HPSH:n vuosikokouksen jälkeisessä ylimääräisessä kokouksessa 16.4.2019.

Vuosikokouksessa 29.2.2024 käsitelty ja puollettu sääntömuutosehdotusta, joka hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 2.5.2024. Sääntömuutos on tällä hetkellä (22.5.2024) vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on: Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimilyhennöstä HPSH. Yhdistyksen kotipaikka on Harjavallan kaupunki ja toiminta-alue Harjavallan kaupunki sekä ympäristöpaikkakunnat. HPSH on Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ry:n, Satakunnan kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys. Näissä säännöissä käytetään Suomen Palveluskoiraliitto ry:stä nimilyhennettä liitto, Satakunnan Kennelpiiri ry:stä nimilyhennettä piiri ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä SKL-FKK.

2 § TARKOITUS

HPSH:n tarkoituksena on koota mahdollisimman moni palvelus- ja seurakoiran omistaja aktiivisesti koiraharrastuksen piiriin ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan, sekä edistää koiramyönteisen ilmapiirin syntymistä toimita-alueellaan.
Tarkoituksen saavuttamiseksi HPSH

– järjestää erilaisia koirakilpailuja ja -näyttelyitä

– harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä erilaisia alaan kuuluvia esitelmiä-
keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja
– toimii yhteistyössä liiton ja sen jäsenyhdistysten sekä piirin ja SKL-FKK:n kanssa

Toimintansa tukemiseksi HPSH
– on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja, omistamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta
– on oikeutettu pitämään pieneläinhautausmaata siihen kuuluvin toiminnoin Harjavallan kaupungin tarkoitukseen osoittamalla alueella
– harjoittaa järjestämissään tapahtumissa ja tilaisuuksissa ravitsemusliiketoimintaa.

3 § JÄSENYYS

HPSH:n jäsenyyttä voi hakea jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö. Hallitus ratkaisee jäsenhakemukset. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, kunniajäseniä ja ainaisjäseniä. Kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsnet ovat äänioikeutettuja. Jäsenmaksut kannetaan etukäteen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. HPSH:n hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan HPSH:n kokoukseen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- perhe- ja ainaisjäsenellä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti HPSH:n hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

HPSH:sta voidaan erottaa
a) jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä
b) jäsen, joka menettelyllään vahingoittaa yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistystä
c) jäsen joka ei täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta HPSH:n omaisuuteen. Hallitus käsittelee erottamiskysymyksen ja erottamispäätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. Ennen päätöksenteko a. o. jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

4 § HALLITUS

 HPSH:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota myös HPSH:n puheenjohtajaksi kutsutaan, lisäksi kuusi (6) muuta varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi niin, että kolme varsinaista jäsentä on erovuorossa aina vuosikokouksessa.

Siinä vuosikokouksessa, jossa nämä säännöt ovat ensikerran voimassa, ratkaistaan kuudesta varsinaisesta valituksi tulleesta hallituksen jäsenestä ne kolme (3), jotka ovat seuraavassa vuosikokouksessa erovuorossa. Näistä kahden (2) tulee olla palveluskoiraharrastajan ja yhden (1) olla seurakoiraharrastajan.

Hallituksen kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä neljän on oltava palveluskoiraharrastajia ja kaksi (2) oltava seurakoiraharrastaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos varsinainen jäsen on estynyt, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään näiden sääntöjen kolmannen (3.) pykälän mukaisia asioita, on se mainittava kutsussa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallituksen tehtävä on

– edustaa HPSH:ta ja toimia sen tarkoitusperien edistämiseksi
– kutsua HPSH kokouksiin ja valmistaa kokouksille esiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset
– huolehtia hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien noudattamisesta
– tehdä sitoumuksia, sekä kantaa ja vastata HPSH:n puolesta.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

HPSH:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TOIMINTA JA TILIVUOSI

HPSH:n toimintakausi on kalenterivuosi, jolloin
– HPSH:n tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne luovutetaan tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta
– tilintarkastajien tulee jättää kirjallinen lausunto tarkastuksestaan hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta. 

7 § HPSH:N KOOLLEKUTSUMINEN

HPSH:n hallituksen tulee kutsua jäsenistö vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsua jaetaan internetissä HPSH:n internetsivuilla, HPSH:n sosiaalisen median sivustoilla sekä lähetetään sähköpostitse mahdollisimman monelle jäsenelle. Kokouskutsu voidaan julkaista myös paikallislehdessä.


8 § KOKOUKSET

HPSH kokoontuu
– vuosikokoukseen tammi-helmikuussa
– ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista HPSH:n jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, asian ilmoittaen.

Äänestys ja vaalitavat
HPSH:n kokouksissa vaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua äänestystä, ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee asian arpa, mutta muuten voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Äänioikeus
Äänioikeus HPSH:n kokouksissa on jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä. Jäsenet käyttävät äänioikeuttaan HPSH:n kokouksissa siten, että jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

9 § HPSH:N VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
– kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– hallituksen toiminta- ja tilikertomus, sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
– tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimikaudelta
– vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle
– liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimikaudelle
– HPSH:n puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle
– HPSH:n kuuden (6) varsinaisen jäsenen ja kahden (2) varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle
– tiedotuspäällikön valitseminen seuraavalle toimikaudelle
– kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen seuraavalle toimikaudelle
– toimikuntien vastaavien valinta
1. Koulutus-
2. Kilpailu-
3. Näyttelytoimikuntiin sekä
4. Hautaustoimikunnan vastaava

-HPSH:n edustajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen liiton vuosikokouksiin, sekä piirin vuosikokoukseen
– muut asiat.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA HPSH:N PURKAUTUMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan sama päätös tehtäväksi 5/6 äänten enemistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) välein pidettävissä HPSH:n kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Molemmissa kokouksissa päätös on tehtävä vähintään 5/6 äänten enemmistöllä. HPSH:n purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, HPSH:n varat luovutetaan opaskoirakoululle opaskoirien hankkimista varten. 

Muut määräykset

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Alla vuosikokouksessa 29.2.2024 käsitelty ja puollettu sääntömuutosehdotus, joka hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 2.5.2024. Sääntömuutos on tällä hetkellä (22.5.2024) vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on: Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry - HPSH ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimilyhennöstä HPSH ry. Yhdistyksen kotipaikka on Harjavallan kaupunki ja toiminta-alue Harjavallan kaupunki sekä sen ympäristöpaikkakunnat. HPSH ry on Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ry:n, Satakunnan kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys. 

2 § TARKOITUS

HPSH ry:n tarkoitus on edistää hyvää koiranpitoa, eettistä koirankäsittelyä, koiramyönteistä ilmapiiriä, aktiivista koiraharrastusta ja koiraurheilua. HPSH ry toimii yhteistyössä Suomen Kennelliiton kanssa, Satakunnan Kennelpiirin sekä lajiliittojen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koiraharrastukseen liittyvää koulutusta, kursseja, kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi tarvittaessa ylläpitää talkootoimintaa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.


3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö. Hallitus ratkaisee jäsenhakemukset. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kunniajäseniä tai ainaisjäseniä. Kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänioikeutettuja. Jäsenmaksut kannetaan alkavan toimintakauden maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan HPSH ry:n hallituksen kokoukseen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin muillakin varsinaisilla jäsenillä, mutta heiltä ei peritä jäsenmaksua. 

Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti. Koirien käsittelyssä ja koulutuksessa noudatetaan Suomen lakia ja Suomen Kennelliiton sekä lajiliittojen eettisiä ohjeita. Eettisten ohjeiden rikkomisen seuraamuksissa noudatetaan Suomen Kennelliiton sekä lajiliittojen koesääntöjen ja -ohjeiden perusteella määriteltyjä sanktioita. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on saanut rangaistuksen eläinsuojelurikkomuksesta.

Ennen päätöksentekoa jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, eikä suoritettuja jäsenmaksuja palauteta.


4 § HALLITUS

HPSH ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen kuusi (6) muuta varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi niin, että kolme varsinaista jäsentä on erovuorossa aina syyskokouksessa.

Hallituksen kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä neljän on oltava palveluskoiraharrastajia ja kahden (2) oltava seurakoira- tai muun yhdistyksessä tarjottavan lajin harrastaja, mikäli molempien ryhmien edustajia on hallituksen kokoonpanoon käytettävissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu varajäsenineen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään näiden sääntöjen kolmannen (3) pykälän mukaisia asioita, on se mainittava kutsussa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta, toimintasuunnitelmien noudattamisesta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin sekä aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin keskusjärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset.


5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

HPSH ry:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TOIMINTA JA TILIVUOSI

HPSH ry:n tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen luovutetaan toiminnantarkastajalle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta

Toiminnantarkastajan tulee jättää kirjallinen lausunto tarkastuksestaan hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kevätkokousta.


7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen hallituksen tulee kutsua jäsenistö sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla ja sosiaalisen median sivustoilla sekä lähetetään sähköpostitse mahdollisimman monelle jäsenelle. Kokouskutsu voidaan julkaista myös paikallislehdessä. 

8 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja sääntömääräiseen syyskokoukseen loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle toimitettu.

Äänestys ja vaalitavat

Kokouksessa toimitettavassa vaalissa tai muussa asiassa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänestys suoritetaan avoimena äänestyksenä, ellei joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee asian arpa, mutta muuten voittaa kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Äänioikeus

Jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on käytettävissään kokouksissa yksi ääni. 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen esityslista
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille   
    vastuuvelvollisille
6. Päätetään kenttävuorojen jakamisesta
7. Vuoden koira -kilpailujen voittajien palkitseminen sekä muiden mahdollisten huomionosoitusten 
    jakaminen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen esityslista
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
7. Valitaan kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä hallitukseen seuraavalle toimintakaudelle
8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja (1) varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimintakaudelle
9. Valitaan näyttelytoimikunnalle vastaava toimintakauden aikana anottaville näyttelyille
10. Valitaan HPSH ry:n edustajat sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Suomen Kennelliiton,   
     Satakunnan Kennelpiirin ja lajiliittojen vuosikokouksiin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys tehtävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.


10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan sama päätös tehtäväksi 5/6 äänten enemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävissä kokouksissa, joista toisen on oltava yhdistyksen sääntömääräinen kokous. Molemmissa kokouksissa päätös on tehtävä vähintään 5/6 äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, varat luovutetaan Suomen opaskoirakoululle opaskoiratoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä varten.

Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

© 2024 Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started