Eettinen toiminta

SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY:N EETTISET OHJEET

Ohjeet koskevat kaikkea Suomen Palveluskoiraliitto ry:n (myöhemmin: Palveluskoiraliitto) alaista toimintaa eri osa-alueilla. Eläinsuojelulain ja asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikessa koiranpidossa, myös koulutuksissa, harjoituksissa, kokeissa ja kilpailuissa sekä niihin liittyvissä tilanteissa, joissa on lisäksi noudatettava Suomen Kennelliiton sääntöjä, erillisiä ohjeita ja määräyksiä.

Palveluskoiraliiton tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää palveluskoiratoimintaa ja siten edistää koirien hyödyntämistä yhteiskunnan käyttöön, tukea koirien käyttöominaisuuksien jalostustoimintaa tarkoituksenmukaisilla käyttökokeilla sekä edistää koirien koulutustoimintaa ja tätä kautta kohottaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. Palveluskoiraliitto on sitoutunut myös yhteistyökumppaneiden arvoihin eläinten hyvinvoinnista ja edistämään positiivista julkisuuskuvaa.

Palveluskoiraliitto pyrkii tukemaan ja edistämään jäsenistönsä piirissä tapahtuvaa eettistä pohdintaa ja keskustelua mm. järjestämällä opetus- ja neuvontatoimintaa.

EETTINEN KOULUTUS
Palveluskoiraliitto toivoo myös, että me jäsenyhdistykset kannustamme kaikkia jäseniämme suorittamaan ettisen koulutuksen. Koulutus on maksuton ja se suoritetaan verkkokurssina.
Eettiset kurssit löydät Virkusta haettavat kurssityypit -pudotusvalikosta.

EETTISET OHJEET

Eettisen sitoumuksen allekirjoittaneet henkilöt/liiton eettisen koulutuksen suorittaneet allekirjoittavat nämä ohjeet.

Yleistä:
– Harrastan avoimessa ja toisia ihmisiä ja eläimiä kunnioittavassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.
– Lisään harrastajien keskinäistä yhteistyötä. Toimin koulutukseni ja kokemukseni sekä kykyjeni asettamissa rajoissa. Etsin vaikeissa tilanteissa apua ja tukea muilta toimijoilta.
– Kohtelen kaikkia toimijoita kunnioittavasti, asiallisesti ja tasapuolisesti.
– En salli tai syyllisty itse minkäänlaiseen eläinsuojelulain vastaiseen epäasialliseen tai väkivaltaiseen eläinten käsittelyyn ja kouluttamiseen.
– Huomioin kaikessa toiminnassani eläinsuojelulain vaatimukset sekä Suomen Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton säännöt ja muut ohjeet. Kehitän jatkuvasti omaa osaamistani ja säilytän sen korkealla tasolla.
– Edustustehtävissäni muiden lajien tapahtumissa, muiden harrastajien kanssa tai ulkomailla huomioin edustavani omaa yhdistystäni, Palveluskoiraliittoa sekä Suomea ja toimin sen mukaisesti.
– Kohdatessani epäasiallista koiran kouluttamista tai kohtelua pyrin puuttumaan siihen välittömästi ja ilmoittamaan asiasta eteenpäin tämän eettisen ohjeen kohdassa Ilmoitusprosessi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koirat:
– Hoidan koirat aina parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden rodun ja yksilön vaatimukset.
– Koiralla on oikeus hyvään kohteluun ja positiivisiin tuntemuksiin niin arkielämässä kuin koulutuksessa ja kilpailussakin.
– Koiran omistaja/ohjaaja on vastuussa siitä, että koiran fyysinen ja henkinen rasitus ovat suhteessa koiran fyysiseen ja henkiseen kuntoon ja koulutustasoon.
– Koiran omistaja/ohjaaja huolehtii koiran hyvinvoinnista lakien, Suomen Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton ohjeiden mukaisesti.
– Sairasta koiraa ei kouluteta ja koiran terveydestä huolehditaan.
– Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen positiiviseen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Pelon tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Eettisen koirankoulutuksen perustana toimii tiede ja luotettava kokemus.
– Koulutuksessa tai arkielämässä käytettävien pantojen, valjaiden, remmien yms. tulee olla eläinsuojelulain hyväksymiä. Niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle. Sähköpanta ja koulutuskaulain/piikkipanta ja vastaavat välineet ovat kiellettyjä.
– Koiran suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoin ei ole sallittua (kts. Kennelliiton Antidoping-säännöt).

Koulutusohjaaja, maalimies, muu kouluttaja:
– Kouluttaa ja rohkaisee muita kouluttajia kouluttamaan sekä omia että koulutusryhmänsä koiria eettisesti kestävällä tavalla positiivisen vahvistamisen keinoin. Koulutusohjaaja, maalimies tai muu kouluttaja, joka huomaa toisen harrastajan rikkovan eettisiä ohjeita, keskeyttää harjoituksen ja neuvoo oikean toimintatavan. Ellei tämä johda tulokseen, tulee käynnistää Palveluskoiraliiton ilmoitusprosessi annettujen ohjeiden mukaisesti.
– Tähdentää koulutettavilleen, että he ovat vastuussa koiransa käyttäytymisestä ja kohtelusta kaikissa tilanteissa.
– Tähdentää koulutettavilleen, että koulutuksen tavoitteena on yhteiskuntakelpoinen, arkielämän hallitseva koira, joka voi osallistua kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin.
– Pitää huolta, että koulutettavat ohjaajat tietävät, että koirien rankaiseminen ja suorituskyvyn parantaminen eläinsuojelulain tai antidoping-sääntöjen vastaisesti on kielletty. Koirien hyvinvointi ja sen tukeminen on erittäin tärkeää kaikissa lajeissa.
– Ottaa huomioon, että opetetuilla tavoilla koulutettavat valmistautuvat myös kokeeseen ja koetilanteessa käyttäytymiseen.
– Huolehtii, että koulutettavat tuntevat harrastamansa lajin säännöt ja toimivat niiden mukaisesti.

Muut toimihenkilöt:
– Toimihenkilöt kohtelevat kaikkia kilpailijoita ja tapahtuman vieraita tasapuolisesti, asiallisesti ja kohteliaasti sekä pitävät huolta, että kilpailualueet ja tilaisuudet ovat turvallisia ja sääntöjä noudatetaan. Koetoimitsijoilla, kehäsihteereillä ja tuomareilla on lisäksi omat etiikkasäännökset, jotka käydään läpi kyseisten toimihenkilöiden koulutuksissa. 

© 2024 Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started